22 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát

Nam mô a di đà phật

Nam Mô A Di Đà Phật !

Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát!

Nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát

Nam Mô A Di Đà Phật

A di đà phật

Nam mô a di đà phật

Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Nam Mô Đại Nguện Địa Tạng Vương Bồ Tát