Biết được Tướng Lý cũng là một việc rất cần, khi xã giao chọn bạn thì ta cũng có

Biết được Tướng Lý cũng là một việc rất cần, khi xã giao chọn bạn thì ta cũng có sẵn mảnh gương trong để soi thấu tâm lý của con người.

P/S Sách phô tô trước năm 1975. 300k/1 cuốn. Số tiền sẽ được chuyển vào quỹ Sách cho trẻ em vùng cao.