Bỏng mắt với cảnh nóng trong Cung Tỏa Trầm Hương 2013