Bớt nghe – bớt nói – bớt nhìn Cho tâm thanh tịnh, cho đời bình an Bớt si – bớ