Camera giấu kín: 8h sáng, nhan nhản công chức vẫn điểm tâm, uống cà phê!


  • https://www.youtube.com/watch?v=s6kzyApkZY4
    http://baohatinh.vn/chinhtri/cameragiaukin8hsangnhannhancongchucvandiemtamuongcaphe/144535.htm Theo quy định của UBND tỉnh Hà Tĩnh, đông cũng như hè, đúng 7 giờ…

    Loading...

    Leave a Reply