Camera giấu kín: 8h sáng, nhan nhản công chức vẫn điểm tâm, uống cà phê!

https://www.youtube.com/watch?v=s6kzyApkZY4
http://baohatinh.vn/chinh-tri/camera-giau-kin-8h-sang-nhan-nhan-cong-chuc-van-diem-tam-uong-ca-phe/144535.htm Theo quy định của UBND tỉnh Hà Tĩnh, đông cũng như hè, đúng 7 giờ…

Gửi bình luận