Camera giấu kín: Đứa bé khốn khổ bị “mẹ mìn” ép đi ăn xin