Category: Tử vi – Tướng số

Xem Hiện tượng vong nhập

HIỆN TƯỢNG VONG (CỦA MỘT NGƯỜI TỪNG BỊ HỎA TÁNG) NHẬP VÀO MỘT ANH THANH NIÊN: “SAO CHÚNG MÀY DÁM ĐỐT TAO…”