Cha mẹ chỉ biết cho, chẳng biết đòi. Con cái thích vòi mà không biết trả!