Đặt ngay vật này trong nhà để năm mới MAY MẮN, TIỀN TÀI NHƯ Ý