Đi bAr kHônG pHải là Hư, đI Bar lÀ để lẮc lƯ đỡ bUồn00:00

  • 0
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments

Đi bar để sau này cho con cái xem lại và bảo với chúng là ngày xưa mẹ lắc lư như con điên đây