HẠNH PHÚC không phải là đích đến. Mà là HÀNH TRÌNH chúng ta đang đi.

HẠNH PHÚC không phải là đích đến.
Mà là HÀNH TRÌNH chúng ta đang đi.