HẠNH PHÚC không phải là đích đến. Mà là HÀNH TRÌNH chúng ta đang đi.

HẠNH PHÚC không phải là đích đến.
Mà là HÀNH TRÌNH chúng ta đang đi.

HẠNH PHÚC không phải là đích đến. Mà là HÀNH TRÌNH chúng ta đang đi. ảnh

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments

ý nghĩa đến từ hành trình