Không nói nhiều. Hôm nay Gia Cát Dự dự đoán đề về 90 và Việt Nam thắng Hàn Quốc