Không thể tin được – Siêu phẩm gỡ hòa 2-2 của Quang Hải