Lời dạy của cổ nhân đến cả nghìn năm sau vẫn còn nguyên giá trị! Rất giá trị!