Một chút từ vựng Tiếng Anh về Tết – Thầy Dan08:15

  • 593,120
Loading...

  • Các từ vựng về các đồ dùng ngày Tết và lời chúc Tết dịch qua tiếng Anh. Just some vocabulary about Tet. Happy New Year, everybody. Support this channel: https://www.patreon.com/danhauer Buy a t-shirt: http://printstyle.vn/danhauer Music by Pablo Yang.

    Gửi bình luận