Một số mẹo về thanh nhạc cho người giọng yếu05:37

  • 0

Hướng dẫn thanh nhạc, hướng dẫn cách hát đúng, hình tượng một cách đơn giản nhất.