Một số mẹo về thanh nhạc cho người giọng yếu05:37

  • 1,132,126 views
Một số mẹo về thanh nhạc cho người giọng yếu
Đánh giá

Hướng dẫn thanh nhạc, hướng dẫn cách hát đúng, hình tượng một cách đơn giản nhất.

Loading...
Loading...