Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại B

13 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Nam mo dai bi QUAN the am bo tat

Nam mo quan the am Bo tat

A di daphat

Nam mo dai bi quan the am bo tat

Nam mô cứu khổ cứu nạn quan thé âm bồ tát

Nam mô a di da phây

Nam mô a di đà phật

Nam Mo A Di Da Phat

Nam mo quan the am bo tac🙏🙏🙏

Nam mô đai từ đại bi quan thế âm bồ tát.