Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại B