Nam Mô Đức Di Lặc Phật Vương !

26 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Nam mo a di da phat

Nam mô a di đà phật

A di đà phật

Nam Mô Di Lặc Tôn Phật.

Nam mô a di đà phật

nam mô a di đa phật

Nam mô a di đà phật

Nam Mô Di Lặc Tôn Phật

Nam mo a di đà phật

Nam mô a di đà phật