Nếu chưa đạt được điều bạn muốn hãy nhắc nhở bản thân là vì bạn chưa cố gắng đủ!

Nếu chưa đạt được điều bạn muốn hãy nhắc nhở bản thân là vì bạn chưa cố gắng đủ! Hãy tiếp tục! Và nhớ từ bạn chọn là SERVE! Mọi việc xảy ra đều có lí do và sự sắp đạt của Ngài dành cho bạn!