Sung sướng thay giữa trần gian Sống không thù oán giữa ngàn thù thâm O

21 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

A di da phat

Nam mô a di đà phật

A di đà Phật

A di da phat

A di đà phật

Nam mô a di đà phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật!

A Di Đà Phật

A Di Đà Phật