Sung sướng thay giữa trần gian Sống không thù oán giữa ngàn thù thâm O