“…Trần ai tri kỉ… khách tài tình hồ dễ mấy ai hay Kiếp nhân sinh ba vạn sáu

“…Trần ai tri kỉ… khách tài tình hồ dễ mấy ai hay
Kiếp nhân sinh ba vạn sáu ngàn ngày
Say cũng lụy mà không say thời cũng đủ
Thủa trời đất ông Bảy dọc ngang, ngang dọc
Khí anh hùng ông Hoàng Bảy người hun đúc chí càn khôn…”

Lạy Hoàng !