“…Trần ai tri kỉ… khách tài tình hồ dễ mấy ai hay Kiếp nhân sinh ba vạn sáu

“…Trần ai tri kỉ… khách tài tình hồ dễ mấy ai hay
Kiếp nhân sinh ba vạn sáu ngàn ngày
Say cũng lụy mà không say thời cũng đủ
Thủa trời đất ông Bảy dọc ngang, ngang dọc
Khí anh hùng ông Hoàng Bảy người hun đúc chí càn khôn…”

Lạy Hoàng !

"...Trần ai tri kỉ... khách tài tình hồ dễ mấy ai hay Kiếp nhân sinh ba vạn sáu ảnh

14 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Nam mô a di đà phật

A di da phat

Nam mô a di đà phật

nam mo a di đa phat

A Di Đà Phật

Nam mô a di đà phật

AdidaPhat

Nam mô a di đà phật

Con nam mô adidaphat

A DI ĐÀ PHẬT