Cố gắng cho một tương lai tốt hơn Kiên định với công việc Tin tưởng và

Cố gắng cho một tương lai tốt hơn
Kiên định với công việc
Tin tưởng vào bản thân
Và thành công sẽ thuộc về bạn.