Facebook với giới trẻ ngày nay – Sư thầy Thích Tâm Nguyên

THẦY DẠY VỀ FACEBOOK – Tĩnh tâm nghe thầy dạy để có cuộc sống tốt hơn.
A Di Đà Phật — Cmt A Di Đà Phật!
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
https://www.youtube.com/watch?v=FcBefVhQbJM

https://www.youtube.com/watch?v=FcBefVhQbJM&fbclid=IwAR28aesuL5dzGoT3J-__ZzLXlDOFIcfmGfwKgKkC0yUn6VduColSb9uIZoY