Cúng dâng sao giải hạn đầu năm ở nhà hay lên chùa là tốt nhất?