Cúng dâng sao giải hạn đầu năm ở nhà hay lên chùa là tốt nhất?

3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam mô a di đà phật

Nam Mô A Di Đà Phật