Nên thả cá chép thật hay cá chép giấy để tiễn ông Công ông Táo?