Nên thả cá chép thật hay cá chép giấy để tiễn ông Công ông Táo?

Nên thả cá chép giấy hay cá chép thật???

Nên thả cá chép thật hay cá chép giấy để tiễn ông Công ông Táo?

Có người cho rằng, chỉ cần thành tâm, thả cá chép giấy ông Công ông Táo vẫn về trời. Nhưng lại có quan điểm phải cá chép sống mới đưa tiễn được Táo quân.

Gửi bình luận