Biển số xe như thế này đừng hỏi vì sao tán gia bại sản, tai nạn liên miên

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments

Nếu biển số là bội của 80 chia ra sẽ là 0, ko có kết quả