Biển số xe như thế này đừng hỏi vì sao tán gia bại sản, tai nạn liên miên