Cuộc đời hoặc đọc sách hoặc có tiền hoặc có cả 2, không thì thôi đừng bảo đó là

Cuộc đời hoặc đọc sách hoặc có tiền hoặc có cả 2, không thì thôi đừng bảo đó là cuộc đời…

Nguồn: Ugo jesse

Cuộc đời hoặc đọc sách hoặc có tiền hoặc có cả 2, không thì thôi đừng bảo đó là ảnh

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments