Đợi mẹ đi chợ về và cảm xúc khi nghe ‘mẹ quên mua rồi’, trời ơi xát muối trái ti