“Khi bạn dự định làm một việc gì thì khoan hãy nói ý tưởng của bạn cho người khá

“Khi bạn dự định làm một việc gì thì khoan hãy nói ý tưởng của bạn cho người khác biết. Sau khi bạn đã thành công, thì tự khắc việc bạn làm mọi người sẽ biết”.