Lạy cô, cô thương cô độ bách gia trăm họ năm nay mọi điều tốt lành, may mắn nhất

Lạy cô, cô thương cô độ bách gia trăm họ năm nay mọi điều tốt lành, may mắn nhất.

25 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Thi Phuong Tran

Lạy cô. Xin cô gia hộ cho chúng con 1 năm mưa thuận gió hòa nhà nhà no ấm

Kim Yu1ebfn

Lạy cô cô thương, cô phù hộ độ trì cho con, cho gia đình con và bách gia trăm họ

Nhi Cao

Lạy Cô🙏🙏🙏

Nguyu1ec5n Tuyu1ebft

Lay co co thuong co ho do tri cho bach giatram ho manh khoe va binh an

Doan Tich

Nam mo a di da phat

Triu1ec7u Khanh

Nam mo a di da phat

Son Hieu

Nam mô a di đà phật

Nhan Hoang

Nam mô a di đà phật

Nicole Hoang

A Di Đà Phật. Lạy cô

Vinh Truong

Adidaphat