Lòng tham khiến bản thân và những người xung quanh bạn có thể rơi vào hoàn cảnh