Trộm 3 viên gạch từ chùa linh thiêng, du khách lĩnh đủ hậu quả