Xem A Di Đà Phật! Thấy tượng Phật xin cúi lạy và niệm Phật để bày tỏ lòng tôn kính. Đức Phật sẽ che chở cho bạn!

A Di Đà Phật! Thấy tượng Phật xin cúi lạy và niệm Phật để bày tỏ lòng tôn kính. Đức Phật sẽ che chở cho bạn!

[fb_vid id=”1626690644084791″]

45 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Tru1ea7n Nu0103m

Adi đà phật

Nguyu1ec5n Duy Thu00e1i

A di đà phật

Thu01b0 Lu00ea

A di phat 🙏🏻

Ngu1ecdc Giu00e0u

Nam mô a di đà phật

Bu1ea3o Ngu00f4 Gia

A di đà phật

Du01b0u01a1ng Huyu1ec1n

Nam mô a di đà phật

Thanh Hu1ed3ng

A di đà phât.

Thai Huong

Nam mô a di đà phật

Dung Phu00f9ng

A di đà phật

Nguyu1ec5n Thanh Ngu1ecdc

Nam mô a di đà phật