Xem A Di Đà Phật! Thấy tượng Phật xin cúi lạy và niệm Phật để bày tỏ lòng tôn kính. Đức Phật sẽ che chở cho bạn!

45 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Adi đà phật

A di đà phật

A di phat 🙏🏻

Nam mô a di đà phật

A di đà phật

Nam mô a di đà phật

A di đà phât.

Nam mô a di đà phật

A di đà phật

Nam mô a di đà phật