Xem A Di Đà Phật! Thấy tượng Phật xin cúi lạy và niệm Phật để bày tỏ lòng tôn kính. Đức Phật sẽ che chở cho bạn!