Xem Chú chim được thượng toạ thích minh tâm đặt pháp danh đã chở về tìm ngài sau khi ngài đã viên tịch

23 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

su toan lo quay con chim ko

Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh như nhau..

phat tu gi ma chi li quay chim ko ha

Nam mô a di đà phật

A Di Đà Phật

A di đà phật

A di đà phật

Nam mô bổn sư THÍCH ca mâu ni phật!

A di đà phật

Na mô a đi Đà phật