Xem Chú chim được thượng toạ thích minh tâm đặt pháp danh đã chở về tìm ngài sau khi ngài đã viên tịch

Chú chim được thượng toạ thích minh tâm đặt pháp danh đã trở về tìm ngài sau khi ngài đã viên tịch
-st-

[fb_vid id=”1626578794095976″]

23 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Phuong Nguyen

su toan lo quay con chim ko

Hou00e0ng Trung

Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh như nhau..

Phuong Nguyen

phat tu gi ma chi li quay chim ko ha

Hu00e0 Thu1ecb Ngu00e2n

Nam mô a di đà phật

Mu1eb9 Nguyu00ean Minh

A Di Đà Phật

Tru1ea7n Kim Oanh

A di đà phật

Vu00e2n Du01b0u01a1ng

A di đà phật

u0110ang Ngu1ecdc Hu00e0

Nam mô bổn sư THÍCH ca mâu ni phật!

Tru1ea7n Thu1ee7y

A di đà phật

Hoa Hu1ed3ng

Na mô a đi Đà phật