Kỳ lạ ông sư tự chặt cánh tay mình, và cánh tay đó 40 năm không phân hủy