Người Người Tu với Phật Hình. Mấy Ai Tu Với Phật Mình Bên Trong. Hơn Thua Mà

Người Người Tu với Phật Hình.
Mấy Ai Tu Với Phật Mình Bên Trong.
Hơn Thua Màu Áo Nâu Sòng.
So đo Chay Mặn đo Lòng Từ Bi.

Hỡi Người Phật Tử. Muôn Phương.
Tu Là Phật Tánh Theo Gương Phát Đà.
Chuyển Dần Những Tánh Sấu Xa.
Sống Cho Ngay Thẳng Thật Thà Hiền Lương.

Chuyện Đời Việc Đạo Một Đường.
Vốn Là Không Ác Hãy Thường Nghĩ Suy.
Người Tu Buông Bỏ Sân Si.
Quay Về Bổn Tánh. Từ Bi Thiện Lành.

Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.
Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.
Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát…