Thành kính phân ưu Mùa thu tháng 9 ngày 21, hoàng thượng băng hà. Quốc tang. Đạ

Thành kính phân ưu
Mùa thu tháng 9 ngày 21, hoàng thượng băng hà. Quốc tang. Đại xá thiên hạ.
Có người viết bài văn tế, rằng:
Than ôi!
Biển đông dậy sóng, mấy mươi phen không sờn chí cả
Trường Sơn mây phủ, ngàn dặm cao không ghi hết công lao.
Hoàng thượng khi xưa:
Hình dung tuấn tú
Khí chất hào hùng
Gan lớn chí bền, nếm mật nằm gai, ủ kỹ mưu sâu đi lên từ con tốt.
Hùng tài thao lược, bày kế tham mưu, dẫn an ninh đánh dẹp mấy mươi năm
Đất Ninh bình chịu ơn mưa móc, chiếu muôn đạo hào quang, chùa lớn động tiên, đại gia nhiều như lá.
Vùng Tây nguyên chỉ đạo sát sao, đại ngàn giờ quang đãng, đất đỏ hóa mỏ bùn nhân dân nhiều đời đào ăn ko hết.
Rủi thay:
Ngôi cao ngồi chưa ấm chỗ, tai họa đã đến liền bên,
Thái y bốc thuốc tận tình vẫn không qua khỏi
Thảnh thơi cưỡi hạc về giời, nghiệp đế dở dang biết tìm đâu minh quân kế tục.
Linh hồn bay theo cơn gió, cuộc vá trời nào biết đến khi mô.
Sinh tử do trời
Ngài đi thanh thản
Đám ở lại người buồn kẻ vui. Nhưng nghĩa tử nghĩa tận, nợ trần gian thôi kể như xong.

Thượng hưởng!