Xem Nam Mô A Di Đà Phật !

18 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Nam mô a Di Đà Phật
Nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật
Nam mô Đại từ Đại Bi quan thế âm bồ tát ma ha tát

Nam mo a di da phat

Nam mô a di đà phật

Nam mô a di đà phật

Nam mô a di đà phật

Nam mô a di đà phật

Nam mô

Nam mo a di da phat

A Di Đà Phật

A di đà phật