Thường xuyên làm những việc này cẩn thận HAO TỔN PHÚC ĐỨC, TAI HỌA tới đầu