Thủ tướng chính thủ vừa ra thông báo. Tất cả các công nhân viên chức, học sinh,

Thủ tướng chính thủ vừa ra thông báo.

Tất cả các công nhân viên chức, học sinh, sinh viên, người lao động được nghỉ trong 3 ngày 29 – 30 – 31 tháng 2 năm 2018.