NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. MY ĐÀ ĐẠI NGUYỆN nữ cư sỹ HOÀNG NGỌC LAN NIỆM PH

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
MY ĐÀ ĐẠI NGUYỆN nữ cư sỹ HOÀNG NGỌC LAN NIỆM PHẬT lưu kim cang xá lợi toàn thân.

9 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
La Bich Hue

Nam Mô A Di Đà Phật

Lehanh Caothi

Nam mô a di đà phật

Hoa Su01a1n

Nam mô a di đà phật

Tommy Vu0169

Nam mô a di đà phật

Kim Chi Tran

Nam mo a di da phat

Thanh Hu01b0u01a1ng Hou00e0ng

Nam mô a di đà Phật

Du00f2ng u0110u1eddi Cay u0110u1eafng

Nam mo a di da phat

Huu Hieu Hieu

Nam mo a di da phat

Thu1eafng Thuu1eadn Thuu1eadn

Nam mô a di đà phật