NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. MY ĐÀ ĐẠI NGUYỆN nữ cư sỹ HOÀNG NGỌC LAN NIỆM PH